Nurmijärven tanssiopisto

Opetuksen rakenne ja tavoitteet

Opetuksen rakenne Nurmijärven tanssiopistossa

Nurmijärven tanssiopistossa voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisia opintoja. Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Yleisessä oppimäärässä suoritetaan opintokokonaisuuksia. Yleisen ja laajan linjan oppilaita voi olla samoilla tanssitunneilla. Oppilaan linja määräytyy tuntivalintojen mukaan. Linjan vaihto kesken opintojen on mahdollinen.

Rakenne ja tavoitteet

Laaja oppimäärä

TAVOITTEET
Laajan oppimäärän tavoitteena on vahvistaa oppilaiden oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua huomioimalla heidän vahvuutensa, potentiaalinsa ja kiinnostuksen kohteensa. Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua halutessaan tanssin ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän opinnot koostuvat TANSSI 1 ja TANSSI 2 -rakenteen mukaan. TANSSI 1 lajeja ovat nykytanssi ja baletti, mitkä ovat laajan oppimäärän perusta koko laajan oppimäärän ajan. TANSSI 2 opinnoilla täydennetään opintoja ja lajeina ovat kaikki muut opiston tarjoamat lajit.

Perusopinnot

Perusopintojen aikana oppilas oppii ymmärtämään pitkäjänteisen harjoittelun merkityksen sekä perehtyy tanssin perusliikemateriaaliin ja sanastoon. Opintojen aikana oppilas harjoittelee valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja.

Perusopinnot koostuvat pääsääntöisesti tanssiopinnoista. Oppilas valitsee oman tuntikokonaisuutensa opiston tarjonnasta.

Perusopintojen vaiheet

7v nyky/baletti alkeet & startti

7v nyky/baletti alkeet. Laajan oppimäärän ensimmäiseksi opintoja kerryttäväksi vuodeksi lasketaan alkeisopinnot.

TANSSI 1 -opinnot, eli oppilas valitsee nykytanssin tai baletin starttiryhmän (8v). Starttiryhmän jälkeen siirrytään perustaso 1 -ryhmään. Ensimmäiset kaksi vuotta riittää yksi tanssitunti/viikko. Suosittelemme kahta viikkotuntia.

Perustaso 1 ja perustaso 2

Opinnot voi myös aloittaa tässä vaiheessa perustaso 1- ja perustaso 2 (n. 9-11v) -tunneilla. Hieman vanhempana laajan oppimäärän aloittaville voidaan laatia yksilöllinen opintosuunnitelma. Perustaso 1 -tunneilla riittää yksi viikkotunti, suosittelemme kahta viikkotuntia. Perustaso 2 -tasolla tunneilla käydään vähintään kaksi kertaa viikossa. Baletissa kaksi balettituntia, nykytanssissa nykytunnin lisäksi toinen nykytanssi tai jokin muu laji.

Keskitaso 1 ja keskitaso 2

Keskitasolla viikkotuntimäärä TANSSI 1 -opintojen osalta on vähintään 2 tuntia/viikko. Baletissa kaksi balettituntia, nykytanssissa nykytunnin lisäksi toinen nykytanssi tai jokin muu laji. Tämän lisäksi suosittelemme laajan oppimäärän opiskelijoille kolmatta (tai useampaa) viikkotuntia perustuntien lisäksi.

Laajan oppimäärän perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 8-9 vuotta, jonka jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, johon kuuluu sanallinen arvio. Opintojen kestoon vaikuttaa oppilaan viikkotuntimäärä vuosittain. Vaadittu opintojen laajuus on vähintään 800 x 45 min eli 29,6 opintopistettä. (Yhteen lukuvuoteen lasketaan sisältyvän 35 opetusviikkoa.)  Jos aikaa ja intoa riittää, oppilas voi tämän jälkeen jatkaa syventävissä opinnoissa tai siirtyä yleiseen oppimäärään.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on laajentaa oppilaan tanssikäsitystä ja syventää tanssillista osaamista. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön. Oppilas valitsee opintojensa lajikokonaisuuden opiston tarjonnasta. Oppilas kehittää taiteellista ajatteluaan ja ymmärrystään taidon, sisällön ja ilmaisun välisestä yhteydestä syventävien opintojen aikana. Oppilas oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussa.

Syventäviin opintoihin kuuluu:

aloituskurssi/infotilaisuus: ohjaus syventäviin opintoihin, mahdollinen yhteistyö muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa.
omat treenitunnit.
mahdolliset tiiviskurssit: mm. teosanalyysi, tanssihistoria, tanssijan hyvinvointi ja koreografia.
teospassi: tanssiesitysten seuraaminen ja analysointi.
mahdollisuus osallistua Omat jutut-koreografiailtaan (+prosessipäiväkirja).
mahdollisuus taiteiden väliseen yhteistyöhön: esimerkiksi yhteinen lopputyö (tanssin ja musiikin opiskelija/t), tanssin ja musiikin yhteiset valinnaiskurssit (yhteistyössä Nurmijärven tanssiopisto ja Nurmijärven musiikkiopisto).
lopputyö.

Syventävissä opinnoissa vähintään 3 tuntia viikossa, joista yhden on oltava TANSSI 1 -laji (baletti tai nykytanssi). Syventävien opintojen loppupuolella tehdään lopputyö.

Syventävät opinnot kestävät 4-6 vuotta. Vaadittu opintojen laajuus on vähintään 500x45 min eli 18,5 opintopistettä (yhteen lukuvuoteen lasketaan sisältyvän 35 opetusviikkoa). Syventävien opintojen opintosuoritukset ylittävät tavallisesti minimivaatimukset huomattavasti. Opintojen päätteeksi oppilas saa syventävien opintojen päättötodistuksen, joka on samalla koko laajan oppimäärän päättötodistus. Todistuksessa on sanallinen arvio sekä lopputyöstä että syventävistä opinnoista.

Lopputyö

Oppilas voi suorittaa lopputyönsä tanssijana tai koreografina. Lopputyö on taiteellinen prosessi, jonka aikana tanssijana voi toteuttaa tanssimista omassa koreografiassaan, osallistua johonkin tuotantoon tai toisen koreografian toteuttamiseen. Koreografina lopputyössä pyritään luomaan oma teos. Lopputyö voi olla esimerkiksi soolo- tai ryhmäteos, joka esitetään live-esityksenä tai mahdollisesti tallenneversiona. Lisäksi lopputyön suorittamiseen on tarjolla vaihtoehtoisia toteutustapoja, kuten portfolion laatiminen, audiovisuaalinen tallenne tai yhteistyö lukiodiplomin kanssa. Prosessi käynnistyy tiiviskurssina ohjaavien opettajien johdolla joko syventävien opintojen alussa tai niiden aikana. Lopputyöstä oppilas saa sekä kirjallisen että suullisen palautteen, ja siinä hän tuo esiin syventävien opintojen aikana muodostunutta tanssikäsitystään.

Laajan oppimäärän erikoiskoulutusohjelma

Erikoiskoulutusluokkien oppilaat suorittavat laajaa oppimäärää, mutta pakollisia tunteja on enemmän. Erikoiskoulutukseen haetaan pääsykokeen kautta. NTO:ssa on n. 50 ek-oppilasta.

Esimerkki opintojen rakenteesta, jos oppilas aloittaa 7-vuotiaana:

Yleinen oppimäärä

TAVOITTEET
Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on oppimisen, tanssin ja liikunnan ilon sekä luovan ajattelun edistäminen. Opintojen myötä oppilas oppii kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan. Oppilas saa tukea tanssissa tarvittavien valmiuksien omaksumisessa omista henkilökohtaisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan käsin. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä luovan toiminnan kautta. Opintojen myötä oppilas oppii toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Opintojen rakenne

Yleisessä oppimäärässä opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta. Oppilas voi valita tanssilajikseen minkä tahansa tarjoamistamme tanssityyleistä ja edetä siinä (tai useammassa lajissa) opetussuunnitelman mukaan. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden pituisesta opintojaksosta. Esim. street-tunti kerran viikossa lukuvuoden ajan muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Oppilas voi myös käydä useammalla viikkotunnilla ja näin suorittaa enemmän kuin yhden opintokokonaisuuden lukuvuodessa. Tanssiopinnot voivat koostua saman lajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Opintokokonaisuuksia tai niiden osia voi suorittaa myös mahdollisilla tanssiopiston järjestämillä kursseilla tai toisen taitee lajin opinnoilla (musiikki, kuvataide).

Nurmijärven tanssiopistossa yleisen oppimäärän opinnot voi aloittaa 8-vuotiaana ja oppilas voi valita yhden tai useamman lajin. Opinnot rakentuvat yhteisistä- ja teemaopinnoista:

  • yhteiset opinnot: 300 tuntia = n. 6 opintokokonaisuutta eli 11,1 opintopistettä
  • teemaopinnot: 200 tuntia = n. 4 opintokokonaisuutta eli 7,4 opintopistettä

Todistus

Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei ole numero- tai sanallista arviointia. Oppimäärän suorittamiseen vaaditaan 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia voi olla enemmänkin. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Todistus annetaan opintojen päättyessä Nurmijärven tanssiopistossa tai pyydettäessä heti 10 opintokokonaisuuden tultua suoritetuksi.

Esimerkki opintojen rakenteesta:

Katutanssi | Nurmijärven tanssiopisto
Nurmijärven tanssiopistossa voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisia opintoja.
Scroll to Top