Opetustoiminta > Opetussuunnitelma

 

NURMIJÄRVEN TANSSIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA


TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Nurmijärven tanssiopiston perustehtävä ja tarkoitus
Nurmijärven tanssiopisto vastaa tanssin perusopetuksesta Nurmijärvellä. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opisto tarjoaa hyvän ja kehittävän harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on luoda perustaa lasten ja nuorten kasvulle eheiksi aikuisiksi. Toiminnan toteuttamiseksi opisto järjestää laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot antavat oppilaille tiedolliset ja taidolliset edellytykset hakeutua tanssin jatko-opintoihin tai harrastaa tanssia omaksi ilokseen. Opisto edistää toiminnallaan alueen kulttuurielämää ja taiteidenvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä perusopetuksen ja päiväkotien kanssa.

Arvot ja oppimiskäsitys
Nurmijärven tanssiopisto on hyväntuulinen ja monipuolinen oppilaitos, jossa opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena. Uskomme ihmisen kykyyn oppia ja kehittää itseään. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Opisto on avoin tanssista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Jokainen saa tasonsa ja ikänsä mukaista opetusta, joka ohjaa oppilasta luovuuteen, tietojen ja taitojen karttumiseen sekä yhteistyöhön muiden kanssa. Oppilaita kannustetaan elinikäiseen oppimiseen ja kulttuurimyönteisyyteen

Opiskeluympäristö
Oppilaitos toimii Nurmijärven kunnassa. Toiminnan keskuspaikka on Klaukkala. Opetusta tarjotaan resurssien mukaan myös kunnan muissa taajamissa. Tanssinopetuksessa käytettävät tilat ovat asianmukaiset, siistit ja turvalliset. Opettajilla on käytössään opetukseen tarvittavat laitteet ja välineet. Opetusympäristö tukee oppilaan monipuolista kasvua sekä antaa virikkeitä ja onnistumisen kokemuksia. Tunneilla vallitsee myönteinen ja iloinen ilmapiiri. Avoin ja turvallinen opiskeluympäristö kannustaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja ottamaan vastaan opetusta. Oppilaita kannustetaan vuorovaikutukseen opettajien ja toistensa kanssa. Yhteistyö huoltajien, ympäröivän kulttuuri- ja työelämän sekä muiden taideoppilaitosten kanssa on tärkeä osa Nurmijärven tanssiopiston toimintaa.

Työtavat
Opistossa arvostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. Oppilaita kannustetaan olemaan omatoimisia ja ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Oppilaiden tulee oppia toimimaan myös ryhmän jäsenenä ja antamaan arvoa toisten mielipiteille ja erilaisuudelle. Kohtelias, huomaavainen käytös ja siivo puhetapa edesauttavat kaikkien viihtymistä tanssiopiston tiloissa ja toiminnoissa. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Opettaja tukee oppilaan oppimista ottamalla huomioon yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja häntä kannustetaan vaikuttamaan siihen. Tarvittaessa hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus on tilanteesta riippuen ryhmä- tai yksilöopetusta.

Opetuksen tarjonta, opetusjärjestelyt, oppilaaksi ottaminen, vapaaoppilaspaikat
Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja heidät jaetaan iän ja taitotason mukaisiin opetusryhmiin. Opistossa jo opiskelevilla on etusija seuraavan lukuvuoden oppilaspaikkoihin kulloinkin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Oppilailla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän opinnoista aina aikuisiän opintoihin saakka. Muualla tanssinopetusta saaneet oppilaat pyritään sijoittamaan tasonsa mukaisiin ryhmiin, mikäli niissä on tilaa. Vapaaoppilaspaikkojen määrän päättää vuosittain hallitus. Vapaaoppilaspaikat tulevat hakuun lukuvuoden alussa. Opetus koostuu varhaisiän opinnoista, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Pääaineet ovat nykytanssi ja baletti. Sivu- ja oheisaineita ovat jazztanssi, karakteritanssi, showtanssi, street ja breikki. Pojille pyritään järjestämään omaa opetusta. Myös erityisryhmille voidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa järjestää opetusta. Opetustuntien pituus (30 – 90 minuuttia) määräytyy oppilaiden iän ja oppiaineen vaatimusten mukaisesti.

Tanssiopiston lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Syyslukukausi alkaa elokuun puolenvälin jälkeen ja päättyy joulukuun puolivälissä. Syysloma on samalla viikolla kuin Nurmijärven peruskouluissa. Kevätlukukausi alkaa loppiaisen jälkeen ja päättyy toukokuun puolivälissä. Talviloma on samalla viikolla kuin Nurmijärven peruskouluissa. Opetusta ei anneta arkipyhinä. Pitämättä jääneet tunnit korvataan lukukauden aikana. Syyslukukaudella annetaan opetusta vähintään 15 viikkoa ja kevätlukukaudella vähintään 17 viikkoa, joista yksi voi olla näytösviikko. Lisäksi opetusta voidaan antaa kesä- ja tiiviskursseilla sekä oppituntien ulkopuolella ylimääräisissä harjoituksissa.

Opetuksen tavoitteet ja rakenne
Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua ammattiopintoihin. Opetuksen tavoitteena on myös antaa oppilaalle monipuolinen näkemys tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja taitoja. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle.

Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin ja valinnaisaineisiin.
Pääaineet ovat nykytanssi tai baletti,
sivuaineet voivat olla baletti, nykytanssi tai jazz-tanssi.
Valinnaisaineita ovat jazz-tanssi, karakteritanssi, showtanssi, street, breikki tai jokin muu opiston tarjoama tanssityyli.

Opetuksen rakenne:
• Varhaisiän opetus 3-6 v, valmentava luokka 7 v
• Perusopinnot, suoritetaan enintään kuudessa vuodessa (8-13 v)
• Syventävät opinnot, suoritetaan enintään kuudessa vuodessa (n.14-20 v)

Perusopintojen ja syventävien opintojen laajuus on yhteensä vähintään 1300 tuntia (oppitunnin pituudeksi lasketaan 45 minuuttia).

Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen perusteet
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muu näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan tämän opetussuunnitelman mukaisesti, hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka tavoitteet vastaavat oppilaan opiskeluedellytyksiä yksilöllisesti. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opiston mahdollisuudet toteuttaa henkilökohtaisia opetussuunnitelmia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Yhteistyö huoltajien kanssa
Opiston ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat tiedotteet, avoimet ovet, vanhempien vartit ja keskustelut vanhempien kanssa. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa tunneilta. Vanhempien kiinnostus lapsensa tanssiopintoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista harrastukseen ja tukee hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan näytöksiin ja muihin tanssiopiston tapahtumiin ja he ovat tervetulleita osallistumaan tanssiopiston kannatusyhdistyksen toimintaan.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Tanssiopisto tekee opetus- ja produktioyhteistyötä Nurmijärven musiikkiopiston ja Nurmijärven kuvataidekoulun, Kivi-juhlien sekä muiden kulttuuriyhteisöjen kanssa. Yhteistyö Nurmijärven peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien kanssa on tärkeä osa opiston toimintaa. Kuntaan ja valtioon pidetään yllä aktiivisesti hyviä suhteita ja tanssiopisto tiedottaa näille tahoille säännöllisesti toiminnastaan ja tarpeistaan. Opisto on Suomen tanssioppilaitosten liiton jäsen. Henkilökunta osallistuu eri tahojen järjestämään koulutukseen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Keski-Uudenmaan tanssioppilaitokset tekevät alueyhteistyötä tarpeen ja resurssien mukaan.

Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen ja niihin osallistuminen
Nurmijärven tanssiopisto tuottaa vuosittain tanssiesityksiä. Osa esityksistä toteutetaan omin voimin ja osa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisella yli 4-vuotiaalla oppilaalla on mahdollisuus esiintyä kerran vuodessa näyttämöllä. Esityksiä suunniteltaessa pyritään huomioimaan eri tanssilajien harrastajat ja erilaiset yleisöt. Osallistumme myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, mikäli kyseiset tilaisuudet ovat sopusoinnussa opiston arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Kansainvälisen tanssitaiteen seuraaminen
Alan kansainvälistä kehitystä seurataan mm. Suomen tanssioppilaitosten liiton tiedotteista ja muista julkaisuista. Henkilökunta osallistuu kursseille, koulutustilaisuuksiin ja tanssialan tapahtumiin taloudellisten edellytysten mukaisesti.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Oppilaan esittäessä hyväksyttävän todistuksen muualla suoritetuista taiteen perusopetuksen opinnoista, voidaan ne soveltuvin osin lukea hyväksi tanssin laajaa oppimäärää suoritettaessa. Rehtorin luvalla voidaan laajan oppimäärän opetukseen kesken perus- tai syventävien opintojen ottaa sellainen oppilas, joka osoittaa lahjakkuutta tai erityistä motivaatiota, vaikka oppilaalla ei olisi aiempia tanssiopintoja.

Siirtyminen yleisestä oppimäärästä laajaan oppimäärän tai päinvastoin on mahdollinen. Nämä tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Oppilasarviointi ja arviointimenetelmät
Arviointi on jatkuvaa ja luonteeltaan kannustavaa ja oppimista edistävää. Oppilasarviointi on jatkuva vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Opettaja antaa opetustapahtumassa sanallista palautetta, jolloin oppilaan kyky arvioida omaa kehitystään kasvaa. Vuosittain laajan oppimäärän oppilaat saavat kirjallista palautetta opintokirjassa. Perusopintojen päättötodistuksessa annetaan kirjallinen palaute ja syventävien opintojen lopussa sekä kirjallinen että suullinen palaute.

Perusopintojen lopuksi oma opettaja arvioi, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Opettajan tulee huomioida oppilaan motivaatio ja sitoutuminen opintoihinsa. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas tekee päättötyön, joka voi olla soolo- tai ryhmätanssi. Oppilas voi suorittaa päättötyönsä tanssijana tai koreografina. Päättötyön arvioi raati (2-3 henkilöä), jonka jäseninä toimivat oma pääaineen opettaja ja muita tanssialan ammattilaisia.

Arvioinnin menetelminä käytetään mm.

• tunneilla annettavaa palautetta
• oppilaan itsearviointia
• ryhmän sisäistä arviointia
• näytöksiä ja esityksiä
• oppilaiden omia tuotoksia
• kehittämis- ja palautekeskusteluja
• arviointitilaisuuksia ja oppilaskatsauksia

Oppilaitoksen itsearviointi
Oppilaitos noudattaa itsearvioinnissa Suomen tanssioppilaitosten liiton laatimia tanssioppilaitoksen itsearvioinnin perusteita.

Todistusten sisällöt
Todistusten tulee sisältää seuraavat asiat

Tanssin perusopintojen päättötodistus
• koulutuksen järjestäjä Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry, oppilaitos Nurmijärven tanssiopisto
• opinnot, joista päättötodistus annetaan
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika
• sanallinen arvio
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 19.10.2000
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (laki taiteen perusopetuksesta 633/1998)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (koulutus perustuu Opetushallituksen määräykseen 38/011/2002)
• maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot

Syventävien opintojen päättötodistus eli tanssin laajan oppimäärän päättötodistus
• koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos kuten edellä
• opinnot, joista päättötodistus annetaan
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika
• oppilaan päättösuoritus, kokonaisarvosana, erillinen arvosana lopputyöstä, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämislupa, päiväys ja luvan numero (19.10.2000, luvan numero 254 / 430 / 2000)
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (kuten edellä)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti
• maininta, että tanssin laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot
• arvosana-asteikko


Opintojen tavoitteet ja sisältö

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas
• oppii tanssin lajikohtaisia tekniikoita, kehon tuntemusta, tanssitietoa ja esiintymistä
• kehittää omaa tanssillista ilmaisuaan
• saa monipuolisen käsityksen tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä
• kehittyy fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti
• saa tiedolliset ja taidolliset edellytykset hakeutua tanssin ammattiopintoihin
• saa halun elinikäiseen oppimiseen ja kulttuurimyönteisyyteen

Tanssin lajikohtainen tekniikkaopetus

Tavoitteena on, että oppilas
• oppii jonkin tai joitakin lajikohtaisia tanssitekniikoita
• oppii valitsemansa tanssilajin perusliikemateriaalia ja sanastoa ja muuta tanssitaiteen terminologiaa
• oppii lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria

Kehontuntemus
Tavoitteena on, että oppilas
• oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan
• oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkitystä harjoittelussa
• oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen
• oppii ymmärtämään terveellisen ja riittävän ravinnonsaannin merkityksen

Tanssitieto
Tavoitteena on, että oppilas
• oppii pääpiirteittäin suomalaisen ja länsimaisen taidetanssin kehittymisen keskeiset vaiheet
• avartaa käsitystään tanssista tutustumalla tanssin eri muotoihin ja lajeihin tarkkailemalla ja kokeilemalla niitä
• oppii arvioimaan kehon vaatiman palautumisajan sekä harjoittelun ja levon oikean suhteen
• oppii ymmärtämään terveellisen ja riittävän ravinnonsaannin merkityksen

Esiintyminen
Tavoitteena on, että oppilas
• oppii ilmaisemaan itseään oppimansa tekniikan avulla
• oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään esiintymistilanteissa
• harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä
• oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja, tietoja ja työtapoja

Varhaisiän opinnot
Varhaisiän opinnoissa luodaan pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten. Perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät. Oppilas tutkii kokeillen oman kehon liikemahdollisuuksia. Oppilaan tutustuu eri tanssilajeihin, tutustumisessa korostuu kokemuksellinen oppiminen. Oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen omassa ryhmässään, vanhempien varteissa sekä erilaisissa esiintymistiloissa ja –tilanteissa.

Perusopinnot
Perusopintojen aikana oppilas oppii ymmärtämään pitkäjänteisen harjoittelun merkityksen sekä perehtyy oman tanssilajinsa perusliikemateriaaliin ja tanssin sanastoon. Oppilas harjoittelee tanssille ominaista hienomotoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron omassa ilmaisussaan. Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoonsa. Oppilas kehittää tanssintuntemustaan tutustumalla tanssiteoksiin ja seuraamalla esityksiä. Oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä tanssitunneilla että esiintymistilanteissa. Oppilas harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä.

Syventävät opinnot
Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta vähitellen lisäten. Oppilas kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, sisällön ja ilmaisun välisestä yhteydestä. Oppilas harjoittelee liikkeen suorituspuhtautta. Oppilas opettelee tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussa. Oppilas syventää tietoaan taidetanssin kehittymisestä Suomessa ja ulkomailla. Oppilas opiskelee oman lajinsa historiaa menneestä nykypäivään. Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoittelun merkityksen esitystä valmistettaessa ja ymmärtää sen arvon oppimisessa. Oppilas oppii ymmärtämään taiteiden välisen yhteistyön merkityksen ja sen oppimista avartavan vaikutuksen.. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä.

Aikuisten opinnot
Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus- ja syventävissä opinnoissa. Opetuksessa otetaan huomioon osallistujien elämänkokemus ja fyysiset edellytykset sekä ryhmän tarpeet ja toiveet.
TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA


Nurmijärven tanssiopiston perustehtävä ja tarkoitus
Nurmijärven tanssiopisto vastaa tanssin perusopetuksesta Nurmijärvellä. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opisto tarjoaa hyvän ja kehittävän harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on luoda perustaa lasten ja nuorten kasvulle eheiksi aikuisiksi. Toiminnan toteuttamiseksi opisto järjestää laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot antavat oppilaille tiedolliset ja taidolliset edellytykset hakeutua tanssin jatko-opintoihin tai harrastaa tanssia omaksi ilokseen. Opisto edistää toiminnallaan alueen kulttuurielämää ja taiteidenvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä perusopetuksen ja päiväkotien kanssa.

Arvot ja oppimiskäsitys
Nurmijärven tanssiopisto on hyväntuulinen ja monipuolinen oppilaitos, jossa opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena. Uskomme ihmisen kykyyn oppia ja kehittää itseään. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset erot ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Opisto on avoin tanssista kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Jokainen saa tasonsa ja ikänsä mukaista opetusta, joka ohjaa oppilasta luovuuteen, tietojen ja taitojen karttumiseen sekä yhteistyöhön muiden kanssa. Oppilaita kannustetaan elinikäiseen oppimiseen ja kulttuurimyönteisyyteen

Opiskeluympäristö
Oppilaitos toimii Nurmijärven kunnassa. Toiminnan keskuspaikka on Klaukkala. Opetusta tarjotaan resurssien mukaan myös kunnan muissa taajamissa. Tanssinopetuksessa käytettävät tilat ovat asianmukaiset, siistit ja turvalliset. Opettajilla on käytössään opetukseen tarvittavat laitteet ja välineet. Opetusympäristö tukee oppilaan monipuolista kasvua sekä antaa virikkeitä ja onnistumisen kokemuksia. Tunneilla vallitsee myönteinen ja iloinen ilmapiiri. Avoin ja turvallinen opiskeluympäristö kannustaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja ottamaan vastaan opetusta. Oppilaita kannustetaan vuorovaikutukseen opettajien ja toistensa kanssa. Yhteistyö huoltajien, ympäröivän kulttuuri- ja työelämän sekä muiden taideoppilaitosten kanssa on tärkeä osa Nurmijärven tanssiopiston toimintaa.

Työtavat
Opistossa arvostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä. Oppilaita kannustetaan olemaan omatoimisia ja ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti. Oppilaiden tulee oppia toimimaan myös ryhmän jäsenenä ja antamaan arvoa toisten mielipiteille ja erilaisuudelle. Kohtelias, huomaavainen käytös ja siivo puhetapa edesauttavat kaikkien viihtymistä tanssiopiston tiloissa ja toiminnoissa. Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Opettaja tukee oppilaan oppimista ottamalla huomioon yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omaa oppimistaan ja häntä kannustetaan vaikuttamaan siihen. Tarvittaessa hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus on tilanteesta riippuen ryhmä- tai yksilöopetusta.


Opetuksen tarjonta, opetusjärjestelyt, oppilaaksi ottaminen, vapaaoppilaspaikat
Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja heidät jaetaan iän ja taitotason mukaisiin opetusryhmiin. Opistossa jo opiskelevilla on etusija seuraavan lukuvuoden oppilaspaikkoihin kulloinkin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Oppilailla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Nurmijärven tanssiopistossa varhaisiän opinnoista aina aikuisiän opintoihin saakka. Muualla tanssinopetusta saaneet oppilaat pyritään sijoittamaan tasonsa mukaisiin ryhmiin, mikäli niissä on tilaa. Vapaaoppilaspaikkojen määrän päättää vuosittain hallitus. Vapaaoppilaspaikat tulevat hakuun lukuvuoden alussa. Pojille pyritään järjestämään omaa opetusta. Myös erityisryhmille voidaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa järjestää opetusta. Opetustuntien pituus (30 – 90 minuuttia) määräytyy oppilaiden iän ja oppiaineen vaatimusten mukaisesti.

Tanssiopiston lukuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Syyslukukausi alkaa elokuussa ja päättyy joulukuussa. Syysloma pidetään peruskoulujen loma-aikana. Kevätlukukausi alkaa tammikuussa ja päättyy toukokuussa. Talviloma pidetään peruskoulujen loma-aikana. Opetusta ei anneta arkipyhinä. Pitämättä jääneet tunnit ovat korvauskelpoisia. Syyslukukaudella annetaan opetusta vähintään 15 viikkoa ja kevätlukukaudella vähintään 17 viikkoa, joista yksi voi olla näytösviikko. Lisäksi opetusta voidaan antaa kesä- ja tiiviskursseilla sekä oppituntien ulkopuolella ylimääräisissä harjoituksissa.

Opetuksen yleiset tavoitteet
Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokeman tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on myös antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssia oman fyysisen toimintansa sekä luovuutensa kautta. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä.

Opintojen rakenne
Opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta. Yleisessä oppimäärässä ei ole pää- tai sivuaineita. Oppilas voi valita tanssilajikseen minkä tahansa tarjoamistamme tanssityyleistä ja edetä siinä (tai useammassa lajissa) opetussuunnitelman mukaan. Yksi opintokokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden (tai vastaavan tuntimäärän) pituisesta opintojaksosta. Esim. street-tunti kerran viikossa lukuvuoden ajan muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Oppilas voi myös käydä useammalla viikkotunnilla ja näin suorittaa enemmän kuin yhden opintokokonaisuuden / lukuvuosi. Esim. yhdistelmä street + nyky + show kartuttaa kolme opintokokonaisuutta lukuvuoden aikana. Tanssiopinnot voivat koostua saman lajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Opintokokonaisuuksia tai niiden osia voi suorittaa myös mahdollisilla tanssiopiston järjestämillä kursseilla, leireillä jne. Vähintään yhden lukuvuoden kestäneet varhaisiän opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa (esim. musiikki, kuvataide) suoritettuja hyväksyttäviä opintoja voi myös liittää osaksi tanssin yleisen oppimäärän suorituksia. Tanssiopistossa suoritettuja opintoja voi vastaavasti liittää osaksi toisen taiteen perusopetusoppilaitoksen suorituksia. Suorituksia voi käyttää kartuttamaan vain yhden oppilaitoksen opintokokonaisuuksia. Esim. jos tanssioppilas haluaa tanssin opintokokonaisuuksia merkittävän musiikin todistukseen, hän ei voi käyttää samaa suoritusta tanssin puolella.

Siirtyminen yleisestä oppimäärästä laajaan oppimäärän tai päinvastoin on mahdollinen. Nämä tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen perusteet
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muu näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan tämän opetussuunnitelman mukaisesti, hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka tavoitteet vastaavat oppilaan opiskeluedellytyksiä yksilöllisesti. Henkilökohtainen opetussuunnitelma voidaan laatia myös laajasta yleiseen oppimäärään siirtyvälle oppilaalle. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opiston mahdollisuudet toteuttaa henkilökohtaisia opetussuunnitelmia arvioidaan tapauskohtaisesti.


Yhteistyö huoltajien kanssa
Opiston ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat tiedotteet, avoimet ovet, vanhempien vartit ja keskustelut vanhempien kanssa. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa tunneilta. Vanhempien kiinnostus lapsensa tanssiopintoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista harrastukseen ja tukee hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan näytöksiin ja muihin tanssiopiston tapahtumiin ja he ovat tervetulleita osallistumaan tanssiopiston kannatusyhdistyksen toimintaan.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Tanssiopisto tekee opetus- ja produktioyhteistyötä Nurmijärven musiikkiopiston ja Nurmijärven kuvataidekoulun, Kivi-juhlien sekä muiden kulttuuriyhteisöjen kanssa. Yhteistyö Nurmijärven peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien kanssa on tärkeä osa opiston toimintaa. Kuntaan ja valtioon pidetään yllä aktiivisesti hyviä suhteita ja tanssiopisto tiedottaa näille tahoille säännöllisesti toiminnastaan ja tarpeistaan. Opisto on Suomen Tanssioppilaitosten Liiton jäsen. Henkilökunta osallistuu eri tahojen järjestämään koulutukseen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Keski-Uudenmaan tanssioppilaitokset tekevät alueyhteistyötä tarpeen ja resurssien mukaan.

Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen ja niihin osallistuminen
Nurmijärven tanssiopisto tuottaa vuosittain tanssiesityksiä. Osa esityksistä toteutetaan omin voimin ja osa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisella yli 4-vuotiaalla oppilaalla on mahdollisuus esiintyä kerran vuodessa näyttämöllä. Esityksiä suunniteltaessa pyritään huomioimaan eri tanssilajien harrastajat ja erilaiset yleisöt. Osallistumme myös muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin, mikäli kyseiset tilaisuudet ovat sopusoinnussa opiston arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Kansainvälisen tanssitaiteen seuraaminen
Alan kansainvälistä kehitystä seurataan mm. Suomen tanssioppilaitosten liiton tiedotteista ja muista julkaisuista. Henkilökunta osallistuu kursseille, koulutustilaisuuksiin ja tanssialan tapahtumiin taloudellisten edellytysten mukaisesti.


Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain

Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kunkin opintokokonaisuuden koostuvan useista erilaisista tekijöistä. Yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä on tärkeä merkitys tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa. Tanssiteknisissä opintokokonaisuuksissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan. Muiden opintokokonaisuuksien suorittaminen tutustuttaa oppilaat tanssin ja muun taiteen taustoihin ja oppimateriaaliin. Laajan oppimäärän lajikohtaisia opetussuunnitelmia käytetään soveltaen myös yleisen oppimäärän opetuksessa.

Opintokokonaisuudet Nurmijärven tanssiopistossa

Tanssitekniset opintokokonaisuudet

1. Ajan ilmiöt (street, show, breikki)

Tavoitteena on, että oppilas
- tutustuu ajalle tyypillisiin tanssityyleihin
- tuntee lajikohtaisen tanssin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan

Keskeiset sisällöt:

- lajille tyypillistä liikemateriaalia, termejä ja kulttuuria
- kehonhallintaa
- esiintymistaitoja ja lajiin sopivaa ilmaisua
- eri tyylilajeja ja niiden taustoja.

2. Jazztanssi

Tavoitteena on, että oppilas
- tuntee jazztanssin traditiota ja elementtejä, kuten terminologiaa, tekniikkaa, ilmaisua ja tyyliä
- kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan
- tuntee jazztanssin historiaa ja nykypäivää
- ymmärtää musiikin ja rytmin merkityksen jazztanssissa.

Keskeiset sisällöt:
- perusliikemateriaalia ja terminologiaa
- jazztanssin taustaa ja historiaa
- oman liikeilmaisun löytämiseen tähtääviä harjoituksia
- rytmisyys, isolation
- esiintymistaitoja

3. Nykytanssi

Tavoitteena on, että oppilas
- tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä
- kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan
- löytää oman liikelaatunsa ja materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja.

Keskeiset sisällöt:
- nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa
- nykytanssin perinteiden ja eri suuntausten olemassaolon ymmärtäminen
- tekniikan ja improvisaation yhdistäminen
- esiintymistaitoja

4. Klassinen baletti

Tavoitteena on, että oppilas
- tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa,
- terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

Keskeiset sisällöt:
- klassiselle baletille ominainen tyyli ja perinne
- lajiin liittyvää tapaopiskelukulttuuria
- lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa
- tanssillista ja taiteellista ilmaisua
- esiintymistaitoja
- tanssitekniikkaa
- improvisaatiota

5. Karakteritanssi

Tavoitteena on, että oppilas
- tuntee karakteritanssin traditioita ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä
- kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan
- ymmärtää karakteritanssin kansaan ja kulttuuriin liittyviä erityispiirteitä

Keskeiset sisällöt
- tanssilajin perusliikemateriaalia ja terminologiaa
- tanssitekniikkaa
- lajille ominaista taiteellista ilmaisua
- lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria
- lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa

6. Aikuisten tanssiopinnot

Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen ja uusien taitojen löytämiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona.

7. Varhaisiän tanssiopinnot

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan piiriin. (Varhaisiän tanssiopinnoista 1 opintokokonaisuus)


Muut opintokokonaisuudet
(Näiden opintokokonaisuuksien järjestäminen riippuu opiston resursseista ja oppilasaineksesta.)

1. Esiintymistoiminta

Tavoitteena on, että oppilas
- ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena
- tanssin tekijöiden ja yleisön välillä
- ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri
- vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena
- kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa ymmärtää tanssiteoksen prosessina

Keskeiset sisällöt:
- omaa ilmaisua ja esiintymistä
- lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista
- käsikirjoituksen tai synopsiksen laatimista
- esityksen tuottamisen osa-alueisiin tutustumista.

2. Taiteidenvälisyys

Tavoitteena on, että oppilas
- tutustuu toiseen taiteenalaan (musiikki, kuvataide)
- perehtyy toisen taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin
- omaksuu keinoja, joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi.

Keskeiset sisällöt:
- kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa
- taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa
- mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin.

3. Tanssitieto

Tavoitteena on, että oppilas
- kykenee luomaan kokonaiskuvan taidetanssista
- hahmottaa taidetanssin monimuotoisuuden
- ymmärtää länsimaisen taidetanssin osana laajempaa tanssikulttuuria
- hahmottaa taidetanssin omana taiteen alueenaan
- tutustuu oman tanssiperinteen historiallisiin ja kulttuurisiin taustoihin
- oppii arvioimaan näkemäänsä ja perusteleman omia käsityksiään.

Keskeiset sisällöt:
- tanssin eri tyylilajeihin ja tekniikoihin tutustumista
- tanssin historiaa
- tutustumista erilaisiin teoksiin ja niiden musiikkiin
- eri lajeille ominaisia piirteitä.

4. Oma opintokokonaisuus

Oppilaitoksen oman opintokokonaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten innovaatioiden ja vahvuuksien esiintulo tanssinopetuksessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien, vielä tuntemattomien tanssimuotojen esiintuontia, teknologian tulevan kehityksen kautta avautuvien näkymien hyödyntämistä tai perinteistä tanssinopetusta vahvistavien tanssilajien tai muotojen käyttöä opetuksen syventämisessä. Oma opintokokonaisuus voidaan tarvittaessa muodostaa käytettävissä olevien resurssien ja oppilasaineksen mukaan.

Tavoitteena on, että opintokokonaisuus
- tukee oppilaan edistymistä tanssinopiskelussa
- tukee oppilaan taidollista ja tiedollista osaamista.

Keskeiset sisällöt:
- lajin taustaa ja perustekniikkaa
- mahdollisuuksien mukaan opintokokonaisuuden tavoitteita tukevia
- vierailuja esimerkiksi opetustunneille, taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin
- tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa

Oppilasarviointi ja arviointimenetelmät
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä tanssiopinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista. Arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opintojensa ajan. Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa.

Arvioinnin kohteita ovat
- aktiivisuus, ahkeruus
- läsnäolo, keskittyminen
- oma-aloitteisuus
- lajitieto
- kyky toimia ryhmässä
- kyky vastaanottaa palautetta ja hyödyntää sitä omassa tanssissa ja harjoittelussa
- tanssitekniikka
- ilmaisu

Arvioinnin menetelminä käytetään mm.
- tunneilla annettavaa palautetta
- oppilaan itsearviointia esim. arviointilomakkeita käyttäen
- ryhmän sisäistä arviointia
- näytöksiä ja esityksiä
- oppilaiden omia tuotoksia
- kehittämis- ja palautekeskusteluja ryhmässä

Todistukset
Yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numero- tai sanallista arviointia. Yleisen oppimäärän suorittamiseen vaaditaan 10 opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia voi olla enemmänkin. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Päättötodistus annetaan opintojen päättyessä Nurmijärven tanssiopistossa tai pyydettäessä 10 opintokokonaisuuden tultua suoritetuksi. Oppilas voi myös halutessaan pyytää matrikkeliotteen siihen asti suorittamistaan opintokokonaisuuksista. Jos oppilas on saanut yleisen oppimäärän päättötodistuksen ja aloittaa sen jälkeen laajan oppimäärän mukaiset opinnot, todistukseen merkittyjä suorituksia ei voi lukea uudelleen hyväksi laajan oppimäärän suorituksina. Sama periaate koskee siirtymistä laajasta yleiseen oppimäärään.

Päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
- koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
- taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan
- oppilaan nimi ja syntymäaika
- opiskeluaika vuosina
- oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä
- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
- lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
- opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
- maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta
- maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti.

Todistus kirjoitetaan Suomen Tanssioppilaitosten Liiton hyväksymälle todistuslomakkeelle


powered by eMedia